Upphandling enligt Lagen om Offentlig Upphandling

Länk till LOU Lagen om Offentlig Upphandling

Länk till Övriga lagar och förordningar som berör LOU

Länk till Nytt i LOU som gäller från 15 juli 2012. PDF-format

Länk till Konkurrensverkets ordlista relaterande till LOU

Vad är en offentlig upphandling?

Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer för att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod.

Vad handlar man upp?

Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses eller behov för en längre tid. Det kan gälla olika typer av entreprenader, material, expertkunskap inom exempelvis IT-stöd, information eller strategisk rådgivning. Ofta sköts sådana upphandlingar/avrop av tjänstemän som vanligtvis inte arbetar med upphandlingsverksamhet. Det är också vanligt att upphandlingar av varor och tjänster genomförs som direktupphandlingar på grund av lågt värde samtidigt som beloppen är så pass höga att konkurrensen ska utnyttjas.

Vilka omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU)?

De som omfattas är statliga och kommunala myndigheter, såsom beslutande församlingar i kommuner och landsting, vissa offentligt styrda organ och sammanslutningar av en eller flera upphandlande myndigheter eller ett eller flera offentligt styrda organ. Även t.ex. kommunala och statliga aktiebolag är upphandlande myndigheter.

Vad består en upphandling av?

Annonsering

I lagen krävs att upphandlande myndighet behandlar leverantörer på ett likvärdigt och icke- diskriminerande sätt samt genomför upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar ska vidare principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas. Detta innebär att leverantörer i alla medlemsländer ska ha lika chans att lämna anbud. Alla upphandlingar över tröskelvärdet ska annonseras i EU:s databas Tender Electronic Daily (TED). Upphandlingar under tröskelvärdet behöver dock endast annonseras i en nationell allmänt tillgänglig databas. Annonser ska utformas enligt förlagor och vara skrivna på ett officiellt EU-språk.

Förfrågningsunderlaget

Förfrågningsunderlaget är det underlag för anbud som en upphandlande myndighet tillhandahåller en leverantör inför en upphandling. Till förfrågningsunderlaget hör även de handlingar som kompletterar det.

Den väsentligaste uppgiften i förfrågningsunderlaget är att ange föremålet för upphandlingen, som ska anges preciserat och begripligt. Ett väl utarbetat förfrågningsunderlag med en tydlig struktur underlättar för leverantörerna i arbetet med att utarbeta anbud men också för myndigheten vid utvärderingen av anbuden och vid utformningen av avtalet med vald leverantör.

Ett förfrågningsunderlag består minst av:

 1. administrativa bestämmelser för upphandlingen (t.ex. upphandlingsförfaranden, sista anbudsdag och anbudets giltighetstid)

 2. krav på leverantören (avseende leverantörens ekonomiska ställning samt tekniska och yrkesmässiga kapacitet)

 3. kravspecifikation eller uppdragsbeskrivning

 4. utvärderingsgrund – lägsta pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet (inklusive utvärderingskriterier, d.v.s. de omständigheter som används för att urskilja det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet)

 5. kommersiella villkor som ska gälla under avtalsperioden (t.ex. betalnings- och leveransvillkor)

En upphandlande myndighet får även ställa särskilda krav på hur kontraktet ska fullgöras. Sådana krav kan avse t.ex. sociala hänsyn och miljöhänsyn.

Prövning av anbud

En ansökan eller ett anbud som inkommer för sent får inte tas upp till prövning, även om avsändaren inte har orsakat förseningen.

Prövningsfasen omfattar olika moment:

 1. undersökning avseende eventuella grunder för uteslutning av leverantör

 2. kvalificering, d v s kontroll av leverantörens lämplighet

 3. utvärdering av anbud för tilldelning av kontrakt

Vad kan BID mag hjälpa till med?

Vi på BID mag hjälper Dig och ditt företag att ta fram och sammanställa de dokument som krävs för formellt godkännande och att producera professionella anbud på de upphandlingar som intresserar Dig.

Våra BID Managers är experter på Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och kan hjälpa Dig i hela kedjan:

 • Bevakning av nya upphandlingar

 • Upphandlingsanalys

 • Underlagssammanställning

 • Anbudsskrivning

 • Förhandling

 • Avtalsskrivning

 • Uppföljning och eventuell överprövning

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)